ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”
Kłębowo 7
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Roman Cichocki
tel. 89 766 23 15

e-mail: szkolaklebowo@wp.pl

 

Działania statutowe

Celem działania Stowarzyszenia „RAZEM W KŁĘBOWIE” jest rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci oraz społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie dąży do realizacji swojego celu poprzez:
– Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie;
– Prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich, w tym zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, konkursów i wystaw szkolnych;
– Organizowanie różnych form wypoczynku, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, półkolonie, zielone szkoły, spektakle, w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
– Prowadzenie działań na rzecz dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, logopedycznych;
– Promowanie i prowadzenie działań zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych oraz podtrzymywania tradycji szkolnych, lokalnych oraz narodowych;
– Pozyskiwanie funduszy i zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych oraz innego wyposażenia szkoły;
– Organizowanie szkoleń doskonalących umiejętności i uzupełniających zawodowe kwalifikacje pracowników;
– Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami kościelnymi, środkami masowego przekazu oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem szkoły w Kłębowie;
– Podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie;
– Działania na rzecz aktywizacji mieszkańców terenów wiejskich;
– Działania na rzecz edukacji ekologicznej;
– Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie ochrony środowiska;
– Działania na rzecz kultury i oświaty;
– Działania na rzecz ochrony zdrowia ;
– Działania na rzecz promocji sportu;
– Działania na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu;
– Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności statutowej stowarzyszenia;
– Tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych;
– Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
– Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań statutowych.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen