ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Stowarzyszenie Runowo-Moja Wieś
Runowo 48
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Renata Rodziewicz
tel. 606 522 048

 

Główne cele statutowe:
• działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności gminy Lidzbark Warmiński oraz rozwoju gminy,
• pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
• działalność charytatywna
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• ochrona i promocja zdrowia,
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen